დახმარება - ძებნა - წევრები - კალენდარი
სრული ვერსია: ევროგრუზინი
Rustavi 2 Forums > სხვადასახვა > კულტურა > ლიტერატურა
savarsamidze
[font="evrogruzini aris qarTveli, romelsac hgonia, rom icis ras niSnavs evropeloba, da misi gagebiT evropeloba sulieri mdgomareobaa;

evrogruzins aucileblad aqvs zurgCanTa, an mxarze gadasakidebeli oTkuTxa CanTa, romelsac ZiriTadad saWiroebis gareSe atarebs.

igi xSirad dadis evropaSi, ZiriTadad sxva gruzinebis, romlebic bazrobebze oflSi iRvrebian, an evropeli gadasaxadis gadamxdelis xarjze. ise, rom arc erTma da arc meorem amis Taobaze araferi icis.

evrogruzini Tvlis, rom man icis sad aris evropis Wipi.
mas hyavs ramodenime evropeli megobari, romlebTanac is feis bukis saSualebiT kontaqtobs.
evropeli megobrebisTvis eurogruzini sasurveli megobaria. is xom mudam Tanaxmaa saocari enTuziazmiT miiRos yoveli maTi sityva.

evrogruzini binadrobs kafeebSi. is ukirkitebs Tavis lep tops, romelic evropelma sponsorma aCuqa, evropeli gadasaxadis gadamxdelis xarjze. ukveTavs iseT yavas, rogorsac evropaSi svamda, Tumca morTmeuli yavis gasinjvisTanave mis saxeze sevdiani ironia ibeWdeba, gamowveuli im gansxvavebis kidev erTxel dafiqsirebiT, romelic arsebobs evropul kafesa da qarTul kafeSi momzadebul yavebs Soris.

evrogruzini didixania aRar megobrobs Tavis bavSvobis megobrebTan. maTTan Sexvedrisas cdilobs male daSordes, mas bevri aqvs namuSevari sakuTar TavTan bavSvobis dasaviwyeblad, da eseTi Sexvedrebi masSi usiamo fiqrs aRZravs, rom raRac formiT is kidev SeiZleba emociurad damokidebuli iyos Tavis Zvel cxovrebiseul ambebTan, sanam evrogruzini gaxdeboda.

evrogruzinebis wreSi es usiamo fiqrebi ukvalod qreba. sakuTari upiratesobis SegrZneba qarTul velur plebsze, erTad yofnisas ufro sacnauri xdeba. kai tonis niSania, Tu moaxerxeb “tonkad” iRadao maTze, vinc ar ziarebia evrogruzinobas. am cxoveluri masis evropelobaze moqcevis uimedobasac “tonkad” unda gaesvas xazi. Aaucilebelia aRiniSnos “meJdu proCem” saubris dros, rom evropasTan damakavSirebeli Zafi kvlav mtkicea, gamoxatuli imaSi, rom proeqti gagrZelda, axali mowveva miviRe, fuli gamoiyo da sabuTebi Setanilia, briusels velaparake guSin da mogvarebulia, vizas am kviraSi momcemen da msgavsi.

quCaSi siarulisas evrogruzini grZnobs, ramdenad ucxoa es garemo misTvis. ufro sworad man icis, rom evrogruzinoba ar Sedgeba, Tu ar gaucxovdi am quCisgan. E

evrogruzins uyvars viski, martini da franguli koniaki. Mmas ramdenime koqteilis mozadebis receptic axsovs. aqedan erTi iseTia, romelsac Tbilisis barebSi ar amzadeben. Ees koqteili SeiZleba moisakliso Tbilisis barebSi- a, ara gaqvT?... ar akeTebT vaabSe?... aaaa….. da mravalmniSvnelovnad gaagrZelo menius Seswavla.

evrogruzini tolerantia. is arastereotipulia. ukompleqsoa- ase Tvlis Tavad. is aratolerantia, stereotipuli da kompleqsiania, Tu eWvi Segepareba mis evropelobaSi. sxva rameSi eWvis Separva evrogruzins ar aRizianebs, Tundac yvelaze delikatur ambebSi, es misTvis evrogruzinobis Tanamdevi tvirTia, romelzec mas principSi Tavis evropel megobrebTan bevrjer gaumarTavs gulaxdili saubari. isinic mis aseT mZime jvars didad afaseben da misi simamacec bevrjer SeuqiaT.

evrogruzini icnobs bevr ucxoels, romelic samsaxurma saqarTveloSi gaamwesa. Mmas kargad axsovs maTi dabadebis dReebi, maTi ZaRlebisa da katebis saxelebi. mas xSirad iwveven sxvadasxva saRamoebze da miRebebze, sadac is Rvinis WiqiT xelSi lavirebs, cdilobs TvalebSi uyuros mosaubreebs da gamoxedvaSi Caaqsovos mTeli siTbo da TanagrZnoba, risi mogrovebac SeuZlia. meore diliT is aucileblad miwers emails yvelas, visac Sexvda, romelSic kidev erTxel gausvams xazs ramdenad bednieria winadRis SexvedriT.

evrogruzini msoflios moqalaqea. Tumca samyaro misTvis Sedgeba evropisgan, romelic evropaa da saqarTvelosgan, romelic evropa ver aris. evrogruzinisTvis samyaros am ori nawilis erT mTlianad gaxdoma Tavidanve uimedo ambavia. Seumdgari da ganuxorcielebeli, ocnebebis sferoa. sadRac gulis siRrmeSi imazec fiqrobs, egre rom moxdes, mis indiviualistur da samoqalaqo gmirobas pewi daekargeba, misi TviTrealizaciis xazic xom aq gadis, am SeuTavseblobaSi, is nayofia saqarTvelos da evropis sxvaobis, distanciis, am distanciis gadaulaxaobis produqtia. produqti xaro, ise ver kadreb, is aucileblad dagisaxelebs raime qartias, romlis Sesabamisad produqtad wodeba misi, rogorc am qartiis mixedviT daculi romeliRac jgufis wevris uflebebs arRvevs.

evrogruzinma bevri ram icis uflebebze. uflebebi xelSeuxebeli ramaa. misTvis uflebebidan modis Tavisufleba da ara Tavisuflebidan uflebebi. Tu ginda iyo Tavisufali, unda icode sakuTari uflebebi. Ees evropaSi. saqarTveloSi kidev uflebebi ratomRac ZalauflebiT aRWurvili pirovnebebis mier gaicema ZRvnad, Sesabamisad, raki am uflebebis mopoveba misTvis upirobo Rirebulebis, Tavisuflebis mopovebis winapirobaa, evrogruzinisTvis am ZRvnis gamcemi pirovnebebis winaSe xSirad araevropuli mliqvneloba da konformizmi am uzenaesi Rirebulebis, Tavisuflebis mosapovebel xarkad aris CaTvlili. es xarki mas saSualebas aZlevs sam TveSi erTxel wavides evropaSi, daeswros miRebebs da “vorkSopebs”, “akeTos Tavisi saqme”, rogorc Tavad uyvars xolme aRniSvna, ubralod, sityvas “yvelam” umatebs xolme, da am frazas sayovelTao xsnis martiv formulad asaxelebs.

xandaxan zogierTi evrogruzini sakuTari orbunebovnebis sabolood dasaZlevad evropas miaSurebs sacxovreblad, sxva evrogruzinebis keTili SuriTa da sevdiani fiqriT gacilebuli, sevdianiT radgan maT pasportebSi jer kidev ar aris is saswaulmoqmedi stikeri Cakruli, romelic maT gruzinobis autaneli tvirTisgan sabolood gaanTavisuflebda.
aRqmul miwaze, sadme miunstersa an roterdamSi, nacrisferi cis qveS erTnairi saxlebis rigSi or momcro oTaxSi dabinavebuli evrogruzini xvdeba, rom Sinagani emigraciidan gaqceva emigraciiT ver xerxdeba, da misi pewi TviT evrogruzinobaSia da aramc da aramc evropelobaSi. UTumca ukve gviania. Eukan dabruneba sxva evrogruzinebisTvis silis gartymaa, sulSi CafurTxeba, evrogruzinebis amqarSi mas aRar miiReben. rCeba erTi gza. icxovros Camosvlidan Camosvlamde, ori kviriT sul. danarCeni dro nacrisferi quCa da ori momcro oTaxi, sadac didi satelituri antena ayenia qarTuli arxebis dasaWerad…. . . …

Georgia"][/font]
mantineli
blink.gif
ეს არის ფორუმის 'მსუბუქი' (lo-fi) ვერსია. თუ გსურთ იხილოთ სრულად, სურათებით, გაფორმებით და მეტი ინფორმაციით, დააწკაპუნეთ აქ.
Invision Power Board © 2001-2016 Invision Power Services, Inc.